مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Dedicated Server UM1 -
* Dual core ATOM 330 CPU

* 2GB RAM

* 200GB Hard Disk Space

* 5 Dedicated IP Address

* IRC friendly

* UNMETERED TRANSFER (10/100Mbps/1Gbps)*

* Free reboots and OS reinstalls

* IPv6 capable


Dedicated Server UM2 -

* Intel E5200 - dual core

* 2GB RAM

* 300GB Hard Disk Space

* 5 Dedicated IP Address

* IRC friendly

* UNMETERED TRANSFER (10/100Mbps/1Gbps)*

* Free reboots and OS reinstalls

* IPv6 capable


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.81.73.233) وارد شده است.